nowości w sygnalizacji świetlnej Drukuj Email

Pod koniec 2009 r. przygotowano dwa projekty Rozporządzeń wprowadzające zmiany do dotychczasowych przepisów o znakach drogowych:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
oraz MINSTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia .......... 2009 r.
zmieniające  rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 oraz z 2008 r. Nr 179, poz. 1104) w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Dopuszcza się czasowe stosowanie na odcinku drogi publicznej znaków lub sygnałów drogowych objętych programem badawczym znaków lub sygnałów drogowych zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw transportu i prowadzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem na drogach lub zarządcę drogi”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia .......... 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 413, Nr 126, poz. 813, Nr 235, poz. 1596) w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w części 2 „Znaki ostrzegawcze” pkt 2.3.32. na końcu dodaje się tekst:
„W przypadku potrzeby umieszczenia na odcinku drogi publicznej znaków lub sygnałów drogowych objętych programem badawczym znaków lub sygnałów drogowych, pod znakiem umieszcza się tabliczkę z napisem odpowiadającym zakresowi badań, w szczególności: „oznakowanie poziome doświadczalne (testowe)”. Jeżeli długość odcinka drogi objętego badaniem przekracza 500 m wraz z tym oznakowaniem stosuje się tabliczkę , a na końcu tego odcinka drogi umieszcza się znak z tabliczką .”
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

    

Wprowadzane zmiany związane są głównie z testowaniem wyświetlaczy czasu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Wyświetlacz informuje użytkowników sygnalizacji świetlnej jak długo będzie sie świeciło bieżące światło na sygnalizatorze. Może on wskazywać pozostały czas zarówno dla światła czerwonego jak i zielonego.
Wiedza, ile czasu pozostało do zmiany świateł, pozwala uczestnikowi ruchu drogowego na wcześniejsze przygotowanie się do podjecia odpowiednich działań w momencie zmiany sygnału. Przyczynia się to do uzyskania wielu korzyści.

1.Największe utrudnienia w ruchu powodują kierujący pojazdami o dużych gabarytach i ciężarze. Jest to spowodowane tym, że stosunkowo dużo czasu zajmuje im zarówno ruszenie takiego pojazdu jak i jego bezpieczne zatrzymanie.
Wyświetlacz czasu daje możliwość kierującemu pojazdem ciężarowym na odpowiednio wcześniejsze przygotowanie się do ruszenia tak, aby po zapaleniu się światła zielonego pojazd ruszał a nie dopiero przygotowywał się do tego manewru. Przeprowadzone badania wykazują, że jeśli pierwszy w kolejce jest samochód ciężarowy, to zastosowanie tego typu wyświetlacza umożliwia zwiększenie przepustowości średnio o 2 pojazdy osobowe w kaśdym cyklu sygnalizacji. Skutkuje to poprawę przepustowości średnio o 70 pojazdów na godzinę dla każdego pasa ruchu. Jeśli pierwszym pojazdem jest samochód osobowy, wtedy zwiększenie przepustowości kształtuje się na poziomie od 0.8 do 1.5 pojazdu na każdy cykl sygnalizacji.
2.Wyświetlacz czasu aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, gdyż znajomość czasu świecenia światła zielonego zapobiega gwałtownemu przyspieszaniu, zaś kierowcy oczekujący na świetle czerwonym mogą wyłączyć silnik. Skutkuje to redukcją emisji spalin i zmniejsza zużycie paliwa.
3.Poprawia się płynność oraz bezpieczeństwo ruchu, gdyż kierujący pojazdem widząc, ze ma jeszcze dużo czasu na świetle zielonym, nie przyspiesza. Powoduje to, że przejazd przez skrzyżowanie jest bezpieczniejszy i bardziej płynny. Przy złych warunkach atmosferycznych, szczególnie podczas opadów deszczu lub śniegu, znajomość czasu wyświetlenia światła zielonego umożliwia wcześniejsze przygotowanie się do manewru zatrzymania. Pozwala to uniknąć gwałtownego hamowania, które może zakończyć się niekontrolowanym poślizgiem.
4.Ogranicza się blokowanie skrzyżowania przez pojazdy nie mogące go opuścić. Jeżeli kierujący widzi, że zjazd ze skrzyżowania jest niemożliwy a czasu światła zielonego jest mało, to najczęściej powstrzymuje się od wjazdu w obszar skrzyżowania.
5.Wyświetlacz czasu powoduje powstanie subiektywnego odczucia krótszego oczekiwania na zapalenie się światła zielonego. Badania naukowe przeprowadzone przez psychologów dowodzą, że dla kierowców dłuższe oczekiwanie na zmianę świateł jest mniej uciążliwe jeżeli widzą upływ czasu.

Dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, wyświetlacz wygasza się na kilka sekund przed końcem świecenia światła czerwonego. Zapobiega to powstaniu zjawiska przedwczesnego ruszania kierujących, którzy obserwują wyświetlacz a nie sygnalizator. Wyświetlacz jest również wygaszany na kilka sekund przed końcem świecenia światła zielonego. Ta funkcja ma za zadanie ograniczyć zwiększanie prędkości przejazdu przez skrzyżowanie w ostatnich sekundach światła zielonego. Przyczynia się to do znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu.

 
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google