nowe znaki - opłaty i numeracja dróg Drukuj Email
Projekt

z dnia 4 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia ....................................................... 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 5 „Znaki informacyjne” po pkt 5.2.45. dodaje się pkt 5.2.45a. w brzmieniu:
5.2.45a. Opłaty drogowe


Rys. 5.2.45a. Znak D-39a

Znak D-39a „opłaty drogowe” (rys. 5.2.45a.1) stosuje się na drogach w pobliżu granicy państwa, albo na przejściu granicznym lub parkingu położonym w pobliżu tego przejścia granicznego w celu poinformowania osób wjeżdżających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych.
Dopuszcza się umieszczenie na tarczy tego znaku w trzecim wierszu tekstu pod napisami w języku polskim i języku angielskim, napisu w języku państwa, do którego droga prowadzi przez przejście graniczne.”;

2)

w części 6 „Znaki kierunku i miejscowości” pkt 6.3.7. otrzymuje brzmienie:
"6.3.7. Znaki z numerem drogi
6.3.7.1. Zasady ogólne
Znaki z numerem drogi stosuje się samodzielnie lub umieszcza się na znakach kierunku w celu wskazania dróg krajowych lub wojewódzkich. Numerów dróg pozostałych kategorii nie umieszcza się na znakach drogowych.
6.3.7.2. Znak z numerem drogi krajowej
Znak E-15a „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t” o tle barwy czerwonej z białą ramką tarczy znaku i napisie barwy białej (rys. 6.3.7.1), znak E-15f „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t” o tle barwy czerwonej z biało-czarną ramką tarczy znaku i napisie barwy białej (rys. 6.3.7.1a), znak E-15g „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t” o tle barwy czerwonej z czarną ramką tarczy znaku i napisie barwy białej stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi krajowej oznaczonej numerem wskazanym na znaku lub wjazdu na tę drogę.
Na drogach oznaczonych tymi znakami dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym:
- 115 kN (znak E-15a),
- 100 kN (znak E-15f) albo
-  80 kN (znak E-15g)
i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi sieć dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach, chyba że znak B-19 określa inny dopuszczalny nacisk osi pojazdu.

Rys. 6.3.7.1. Znak E-15a
a) z numerem jednocyfrowym

b) z numerem dwucyfrowym

Rys. 6.3.7.1a. Znak E-15f

Rys. 6.3.7.1b. Znak E-15g

6.3.7.3. Znak z numerem drogi wojewódzkiej
Znak E-15b (rys. 6.3.7.2) stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi wojewódzkiej lub wjazdu na tę drogę. Na drogach oznaczonych tym znakiem dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 80 kN.

Rys. 6.3.7.2. Znak E-15b

Rys. 6.3.7.3. Znak E-15e

Znak E-15e „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t” (rys. 6.3.7.3) stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi lub wjazdu na drogę wojewódzką, na której dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 100 kN.

6.3.7.4. Znak z numerem autostrady


Rys. 6.3.7.4. Znak E-15c

Znak E-15c „numer autostrady” (rys. 6.3.7.4) stosuje się w celu wskazania przebiegu autostrady lub wjazdu na nią. Na znakach kierunku wskazujących kierunek do autostrady po lewej stronie umieszcza się znak D-9 (rys. 6.3.7.5). Jeżeli istnieje konieczność wskazania dojazdu do autostrady na drogach od niej oddalonych, dopuszcza się stosowanie drogowskazu w kształcie strzały ze znakiem D-9, numerem autostrady i odległością do jej najbliższego węzła (rys. 6.3.7.6).


Rys. 6.3.7.5. Znak E-15c z miniaturą znaku D-9


Rys. 6.3.7.6. Drogowskaz w kształcie strzały do autostrady

6.3.7.5. Znak z numerem drogi ekspresowej
Znak E-15d „numer drogi ekspresowej” (rys. 6.3.7.7) stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi ekspresowej lub wjazdu na nią. Na znakach kierunku wskazujących kierunek do drogi ekspresowej, po lewej stronie znaku E-15d umieszcza się znak D-7 (rys. 6 3.7.8).


Rys. 6.3.7.7. Znak E-15d

Rys. 6.3.7.8. Znak E-15d z miniaturą znaku D-7

6.3.7.6. Znak szlaku drogowego z numerem drogi międzynarodowej


Rys. 6.3.7.9. Znak E-16

Znak E-16 „numer szlaku międzynarodowego” (rys. 6.3.7.9) stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami, że droga krajowa jest także drogą międzynarodową. Znaki E-16 stosuje się na wszystkich drogach międzynarodowych. Numery oznaczające te drogi powinny występować zawsze jako uzupełnienie numerów dróg krajowych bądź na samodzielnych znakach umieszczanych pod znakiem szlaku drogi krajowej (rys. 6.3.7.10), bądź jako numery (miniatury) stosowane na innych znakach kierunku, jak pokazano na rysunkach: 6.3.1.2, 6.3.1.4, 6.3.2.3 lit. a, 6.3.2.8 lit. b, 6.3.2.10, 6.3.6.2 i 6.3.6.3.


Rys. 6.3.7.10. Znak E-16 jako uzupełnienie znaku E-15a

Znaki E-16 umieszcza się na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych:
-na początku i końcu drogi oznaczonej numerem drogi międzynarodowej,
-przed i za skrzyżowaniem, na którym droga krajowa będącą drogą międzynarodową krzyżuje się z inną drogą krajową.
6.3.7.7. Stosowanie znaków z numerem drogi
Znaki z numerami dróg stosuje się na znakach kierunku na skrzyżowaniach dróg krajowych i wojewódzkich pomiędzy sobą. Zaleca się ich stosowanie także na skrzyżowaniach z innymi drogami. Znaki te jako samodzielne należy stosować możliwie często, gdyż w istotny sposób ułatwiają kierującym orientację, potwierdzając obrany kierunek jazdy, szczególnie w miejscach, w których mogą
powstać wątpliwości co do przebiegu drogi.
6.3.7.8. Umieszczanie znaków z numerem drogi
Numery dróg umieszcza się:
a) samodzielnie, w odległości do 50 m:
- za skrzyżowaniem, bez względu na rodzaj obszaru, dla potwierdzenia kierunku, a szczególnie jeżeli szlak zmienia kierunek na skrzyżowaniu oraz w przypadkach, gdy układ skrzyżowania może stwarzać wątpliwości co do przebiegu szlaku,
-przed skrzyżowaniami w obszarze zabudowanym, jeżeli zmiana przebiegu szlaku nie jest sygnalizowana tablicami przeddrogowskazowymi oraz drogowskazami tablicowymi,
b) na tablicach przeddrogowskazowych, drogowskazach tablicowych i drogowskazach w kształcie strzały do miejscowości wskazujących numer drogi oraz na tablicach szlaku drogowego- jako jeden z elementów treści tych tablic.
Wysokość znaków E-15a, E-15b, E-15c, E-15d, E-15e, E-15f, i E-15g stosowanych samodzielnie wynosi 300 mm. Wymiary znaków stosowanych samodzielnie zawiera tabela 9.5.3. i oznaczono je gwiazdką.
Jeżeli istnieje potrzeba wskazania przebiegu drogi na skrzyżowaniu, to obok numeru drogi umieszcza się strzałkę kierunkową. Przykłady odmian znaków ze strzałkami przedstawiono na rys. od 6.3.7.11 do 6.3.7.13.

Rys. 6.3.7.11. Znak E-15a z numerem drogi krajowej ze strzałką:

a) skierowaną w lewo

b) skierowaną skośnie w lewo

Rys. 6.3.7.12. Znak E-15e ze strzałką skierowaną w prawo

Rys. 6.3.7.13. Znak E-15b z numerem drogi wojewódzkiej ze strzałką skierowaną na wprost

6.3.7.9. Tabliczka T-34

Rys. 6.3.7.14. Tabliczka T-34

Lico tabliczki T-34 wskazującej pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną posiada barwę pomarańczową wykonaną z foli odblaskowej typu 2.
Tabliczkę T-34 (rys. 6.3.7.14) umieszcza się na drogach krajowych objętych systemem elektronicznej opłaty drogowej pod znakiem z numerem autostrady E-15c, drogi ekspresowej E-15d lub innej drogi krajowej: E-15a, E-15f albo E-15g, występującym samodzielnie.”;

3)w części 9 „Konstrukcje znaków drogowych pionowych”:
a) w punkcie 9.4. „Znaki informacyjne” po rys. 9.4.59. dodaje się rys. 9.4.59a.
w brzmieniu:

Rys. 9.4.59a. Konstrukcja znaku D-39a,

b) w punkcie 9.5. „Znaki kierunku i miejscowości”:
-tabela 9.5.3. otrzymuje brzmienie:
„Tabela 9.5.3. Wymiary znaków z numerami dróg umieszczanych na znakach kierunku w zależności od wysokości liter d nazwy miejscowości kierunkowej

dd1hbormP
132102180309308051
1621322203593010066
210162270 (300)*45 (49)*9 (20)*3012281
2822103501530158105105
3482824702030212141141
4203485802530261174174

Uwaga! * - wymiary znaków E-15a, E15b, E-15c, E-15d, E-15e, E-15f, E15g stosowanych samodzielnie.”,

-podpis pod rysunkiem 9.5.46. otrzymuje brzmienie:
„Rys. 9.5.46. Konstrukcja znaków E-15a, E-15b, E-15e, E-15f, E-15g”,
- rysunek 9.5.49. otrzymuje brzmienie:


Rys. 9.5.49. Konstrukcja ramki znaków E-15e i E-15f,

-po rys. 9.5.49. dodaje się rys. 9.5.49a. w brzmieniu


Rys. 9.5.49a. Konstrukcja tabliczki T-34”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER INFRASTRUKTURY

w porozumieniu:
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

UZASADNIENIE
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.) stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
Przepisy projektowanego rozporządzenia usuwają rozbieżność, jaka występuje pomiędzy obecnym brzmieniem rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a przepisami ustawy o drogach publicznych.
Zgodnie z § 65 ust. 2 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002 r. po wszystkich drogach oznakowanych znakiem E-15a „numer drogi krajowej” mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 10 t. Natomiast przepisy art. 41 ust. 4 - 6 ustawy o drogach publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy stanowią, iż sieć dróg krajowych składa się z odcinków dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t, 10 t oraz 11,5 t.
Łączna długość dróg krajowych wynosi około 18 578 km, w tym drogi o dopuszczalnym nacisku osi do 11,5 t stanowią długość około 5 086 km (27,4 % dróg krajowych), drogi o dopuszczalnym nacisku 10 t stanowią długość około 11 690 km (62,9 % dróg krajowych), a pozostałe drogi o długości około 1 802 km (9,7 % dróg krajowych) mają dopuszczalny nacisk osi do 8 t.
Z tych też względów przepisy przedmiotowego projektu rozporządzenia określają, iż drogi krajowe o dopuszczalnym nacisku do 11,5 t będą oznakowane znakiem pionowym E-15a „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”, a drogi krajowe o dopuszczalnym nacisku osi do 10 t znakiem E-15f ,,numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”. W przypadku dróg krajowych o dopuszczalnym nacisku osi do 8 t stosowany będzie znak E-15g ,,numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”.
Projektowane przepisy pozwolą na uporządkowanie stanu prawnego i poinformowanie użytkownika drogi – kierującego pojazdem o dopuszczalnych naciskach osi charakteryzujących daną drogę krajową, zgodnie z wykazem dróg określonych przepisami o sieci dróg krajowych. Jednocześnie, zastosowane w organizacji ruchu na drogach krajowych projektowane oznakowanie stworzy ułatwienia dla przewoźników wykonujących transport ładunków nienormatywnych, w szczególności dla pojazdów nienormatywnych, które przekraczają dopuszczalne naciski osi.
Ponadto, dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, nie zawierają przepisów określających wzór znaku drogowego „opłaty drogowe”, który informuje o opłatach wnoszonych za przejazd pojazdu po drogach publicznych na terytorium RP, a przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.) nie zawierają zasad umieszczania znaku D-39a na drogach oraz wymagań technicznych dla tego znaku.
Z dniem 24 grudnia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 218, poz. 1391), która została opracowana ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. UE L Nr 157 z 09.06.2006, str. 8).
Wprowadza ona szereg zmian związanych z systemem opłat za korzystanie z dróg publicznych w Polsce. Zgodnie z art. 9 pkt 1 ww. ustawy od dnia 1 lipca 2011 r. stosowany będzie nowo dodany przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) – zgodnie z którym korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat m.in. za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusy niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Opłata ta zwana jest "opłatą elektroniczną" i będzie pobierana za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach. Opłata ta zastąpi funkcjonującą obecnie ryczałtową opłatę za przejazd po drogach krajowych (tzw. system winietowy).
Nowy system powoduje potrzebę wprowadzenia nowego znaku pionowego D-39a ,,opłaty drogowe” oraz tabliczki T-34 ,,tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną”.
Propozycja wprowadzenia wzoru znaku informacyjnego D-39a oraz tabliczki T-34 wynika z potrzeby poinformowania kierujących pojazdami o obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd określonymi drogami. Należy wskazać, że w przypadku opłaty za przejazd autostradą, przepisy przewidują stosowanie tabliczki T-28 wskazującej, że za przejazd drogą pobierana jest opłata, co uzasadnia stosowanie również tabliczki T-34 wskazującej pobór opłaty elektronicznej za przejazd każdą drogą publiczną objętą systemem opłaty elektronicznej. Zgodnie z projektowanymi przepisami w organizacji ruchu na drogach publicznych będą mogły być stosowane nowe znaki:
 - D-39a „opłaty drogowe” i tabliczka
 - T-34 „tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną”.
Znak D-39a będzie stosowany na drogach w pobliżu granicy państwa albo na przejściu granicznym lub parkingu położonym w pobliżu tego przejścia granicznego, zapewniając kierującym pojazdami wjeżdżającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informację o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych.
Tabliczka T-34 będzie stosowana łącznie ze znakami numeru drogi:
 - E-15a „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do11,5 t”,
 - E-15c „numer autostrady”,
 - E-15d „numer drogi ekspresowej”,
 - E-15f „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 10 t” albo
 - E-15g „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 8 t”,
jeżeli droga ta lub jej odcinek została przepisami aktu wykonawczego do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ujęta wykazie dróg objętych poborem opłaty elektronicznej. Tymi znakami z tabliczką T-34 będzie oznakowana droga publiczna bezpośrednio za miejscem wyznaczającym początek drogi krajowej lub jej odcinka, na którym pobiera się opłatę elektroniczną, określony przez punkt przecięcia osi dróg w węźle lub skrzyżowaniu albo punkt przecięcia osi drogi z granicą miasta na prawach powiatu lub granicą państwową. Tak więc pierwszy znak numeru drogi umieszczany za skrzyżowaniem dróg w odległości do 50 m wraz z tabliczką T-34 będzie informował kierującego, iż wjechał na odcinek drogi objęty systemem elektronicznej opłaty.
Tabliczka T-34 będzie stosowana na całej długości odcinków dróg , na których pobiera się opłatę elektroniczną do znaków E-15a, E-15c, E-15d, E-15f albo E-15g występujących samodzielnie. Samodzielnie występujący znak z numerem drogi: E-15a, E-15c, E-15d, E-15f albo E-15g, za końcem odcinka, na którym pobiera się opłatę elektroniczną bez tabliczki T-34 będzie informował kierujących, że opuścili płatny odcinek drogi krajowej.
Przedłożony projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia został udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury. Na obecnym etapie prac żadne podmioty nie zgłosiły zainteresowania pracami nad tym projektem w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

 P.S. od autora strony
Obecny standard nośności dla dróg krajowych to 100 kN (10 t) na oś pojazdu.
Natomiast w projekcie:
1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia ....2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t wymienia się 23 odcinki dróg krajowych na których zwiększa się dopuszczalną nośność do 115 kN (około 5086 km)
2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia ....2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t wymienia się 71 odcinków na których obowiązuje „standardowa” nośność 100 kN (około 11690 km).

Na dzień dzisiejszy (kwiecień 2011 r.) w Polsce jest ponad 10% dróg krajowych posiadających  nośność do 80 kN (8 t) na oś. Dostosowanie ich w krótkim okresie do ruchu pojazdów do 10 t– jak wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury- wymagałoby poniesienia na ten cel znacznych środków finansowych. Z tego względu dostosowanie dróg krajowych do nośności 10 t odbywa się w miarę możliwości finansowych zarządców dróg krajowych.

 
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google