Kameradan utunan japon kizlarin sex videolari

znaki poziome Strona zawiera szczegółowy opis znaków drogowych i sygnalizatorów dawnych i obecnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Czechach, historia drogownictwa, przedstawia znaki na pojazdach, trasach turystycznych, miejscowościach wypoczynkowych, drogach wewnętrznych /index.php?option=com_content&view=category&id=43&layout=blog&Itemid=65 2016-10-22T23:37:16Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management znaki uzupełniające 2008-10-31T21:22:36Z 2008-10-31T21:22:36Z /index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=53:znaki-uzupelniajace&amp;catid=43:znaki-uzupelniajce&amp;Itemid=65 <img src="images/stories/pozostale/linia_1.png" border="0" vspace="3" /> <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_01.png" border="0" onmouseover="overlib('informuje o czynnym przejściu granicz- nym',CAPTION,'<center><B>F-1</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_02.png" border="0" onmouseover="overlib('informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty',CAPTION,'<center><B>F-2</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_02a.png" border="0" onmouseover="overlib('informuje o miejscu przekroczenia gra- nicy Rzeczypospolitej Polskiej',CAPTION,'<center><B>F-2a</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_03.png" border="0" onmouseover="overlib('granica obszaru administracyjnego z napisami województwo, powiat lub gmina i umieszczonymi nazwami infor- muje o wjeździe odpowiednio na ob- szar województwa, powiatu i gminy, powiatu i gminy albo gminy',CAPTION,'<center><B>F-3</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td></tr><tr><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-1<br /></strong>przejście graniczne</td><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-2<br /></strong>przekraczanie granicy zabronione</td><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-2a<br /></strong>granica państwa</td><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-3<br /></strong>granica obszaru administracyjnego<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="3" height="3" /></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_05.png" border="0" onmouseover="overlib('uprzedza o znaku zakazu umieszczo- nym na drodze w odległości wskazanej na znaku',CAPTION,'<center><B>F-5</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_06.png" border="0" onmouseover="overlib('uprzedza o wskazanym na nim odpo- wiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżo- waniem na wskazanej drodze',CAPTION,'<center><B>F-6</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_07a.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione',CAPTION,'<center><B>F-7</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_08.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zaka- zujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojaz- dów wskazanych na znaku zakazu',CAPTION,'<center><B>F-8</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_12.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu',CAPTION,'<center> <B>F-12</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td></tr><tr><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-5<br /></strong>uprzedzenie o zakazie</td><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-6<br /></strong>znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem</td><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-7<br /></strong>sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo</td><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-8<br /></strong>objazd w związku z zamknięciem drogi</td><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-12<br /></strong>znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="3" height="3" /></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td width="33%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_04.png" border="0" onmouseover="overlib('podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga',CAPTION,'<center> <B>F-4</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="33%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09a.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe',CAPTION,'<center> <B>F-9</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="34%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_10.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pa- sów ruchu. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawra- canie, chyba że jest to zabronione zna- kiem B-23 lub ruch jest kierowany sy- gnalizatorem S-3',CAPTION,'<center> <B>F-10</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="34%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_11.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.<br /> Umieszczona na znaku strzałka ze- zwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnaliza- torem S-3',CAPTION,'<center> <B>F-11</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td></tr><tr><td class="znak" width="33%" align="center" valign="top"><strong>F-4<br /></strong>nazwa rzeki</td><td class="znak" width="33%" align="center" valign="top"><strong>F-9<br /></strong>znak prowadzący na drodze objazdowej</td><td class="znak" width="34%" align="center" valign="top"><strong>F-10<br /></strong>kierunki na pasach ruchu</td><td class="znak" width="34%" align="center" valign="top"><strong>F-11<br /></strong>kierunki na pasie ruchu<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="3" height="3" /></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td width="33%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_13.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu',CAPTION,'<center> <B>F-13</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="33%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_15.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach',CAPTION,'<center> <B>F-15</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="34%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_16.png" border="0" onmouseover="overlib('uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku',CAPTION,'<center> <B>F-16</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="34%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_17.png" border="0" onmouseover="overlib('uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku',CAPTION,'<center> <B>F-17</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td></tr><tr><td class="znak" width="33%" align="center" valign="top"><strong>F-13<br /></strong>przejazd tranzytowy</td><td class="znak" width="33%" align="center" valign="top"><strong>F-15<br /></strong>niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="3" height="3" /></td><td class="znak" width="34%" align="center" valign="top"><strong>F-16<br /></strong>koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej</td><td class="znak" width="34%" align="center" valign="top"><strong>F-17<br /></strong>koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej</td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td width="33%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_18.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje lewy pas ruchu przeznaczo- ny tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym',CAPTION,'<center><B>F-18</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="34%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_19.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku',CAPTION,'<center> <B>F-19</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd();" /></td><td width="34%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_20.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje drogę lub jej część przezna- czoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. <br /> Zamiast symbolu pojazdu o dopusz- czalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach, odpowiednio do sposobu przeznacze- nia drogi lub jej części',CAPTION,'<center><B>F-20</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td></tr><tr><td class="znak" width="33%" align="center" valign="top"><strong>F-18<br /></strong>przeciwny kierunek dla określonych pojazdów<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="3" height="3" /></td><td class="znak" width="34%" align="center" valign="top"><strong>F-19<br /></strong>pas ruchu dla określonych pojazdów</td><td class="znak" width="34%" align="center" valign="top"><strong>F-20<br /></strong>część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów</td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td width="20%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_14a.png" border="0" onmouseover="overlib('informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)',CAPTION,'<center><B>F-14a</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="20%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_14b.png" border="0" onmouseover="overlib('informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)',CAPTION,'<center><B>F-14b</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="20%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_14c.png" border="0" onmouseover="overlib('informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)',CAPTION,'<center> <B>F-14c</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="20%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_21a.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu',CAPTION,'<center> <B>F-21</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="20%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_22.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje pas ruchu, na którym jest za- broniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu',CAPTION,'<center> <B>F-22</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td></tr><tr><td class="znak" width="20%" align="center" valign="top"><strong>F-14a<br /></strong>tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania</td><td class="znak" width="20%" align="center" valign="top"><strong>F-14b<br /></strong>tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania</td><td class="znak" width="20%" align="center" valign="top"><strong>F-14c<br /></strong>tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="3" height="3" /></td><td class="znak" width="20%" align="center" valign="top"><strong>F-21<br /></strong>ruch skierowany na sąsiednią jezdnię</td><td class="znak" width="20%" align="center" valign="top"><strong>F-22<br /></strong>ograniczenia na pasie ruchu</td></tr></tbody></table><img src="images/stories/pozostale/linia_1.png" border="0" /> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570" style="height: 23px"><tbody><tr><td style="width: 30px; height: 23px"><img src="images/stories/pozostale/i.png" border="0" /></td><td style="width: 540px; height: 23px"><p class="t2"><em>przykłady:</em></p></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570" height="14"><tbody><tr><td width="20" height="14"><img src="images/stories/pozostale/znacznik.png" border="0" /></td><td width="550" height="14"><p class="t1"><strong>odmiany znaku F-32 ("sposób jazdy w związku z zakazem skręcania")</strong></p></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="2" width="570"><tbody><tr><td class="znak" colspan="4" align="center" style="letter-spacing: 3px">dla znaku <strong>B-21</strong>("zakaz skrętu w lewo")</td><td class="znak" colspan="2" align="center">dla znaku <strong>B-22</strong>("zakaz skrętu w prawo")</td></tr><tr><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_07a.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_07b.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_07c.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_07d.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_07e.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_07f.png" border="0" /></td></tr><tr><td class="znak" align="center"><strong>F-7a</strong></td><td class="znak" align="center"><strong>F-7b</strong></td><td class="znak" align="center"><strong>F-7c</strong></td><td class="znak" align="center"><strong>F-7d</strong></td><td class="znak" align="center"><strong>F-7e</strong></td><td class="znak" align="center"><strong>F-7f</strong></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570" height="14"><tbody><tr><td width="20" height="14"><img src="images/stories/pozostale/znacznik.png" border="0" /></td><td width="550" height="14"><p class="t1"><strong>odmiany znaku F-21 i F-22 ("ruch skierowany..." i "ograniczenia...")</strong></p></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="2" width="570"><tbody><tr><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_21a.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_21b.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_21c.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_22.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_21d.png" border="0" /></td></tr><tr><td class="znak" align="center"><strong>F-21a</strong></td><td class="znak" align="center"><strong>F-21b</strong> </td><td class="znak" align="center"><strong>F-21c</strong> </td><td class="znak" align="center"><strong>F-22a</strong> </td><td class="znak" align="center"><strong>F-22b</strong></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570" height="14"><tbody><tr><td width="20" height="14"><img src="images/stories/pozostale/znacznik.png" border="0" /></td><td width="550" height="14"><p class="t1"><strong>odmiany znaku F-9 ("znak prowadzący na drodze objazdowej")</strong></p></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td width="102" align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09b.png" border="0" /></td><td width="102" align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09c.png" border="0" /></td><td width="102" align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09d.png" border="0" /></td><td width="102" align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09e.png" border="0" /></td><td width="102" align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09f.png" border="0" /></td><td width="60" align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09g.png" border="0" /></td></tr><tr><td class="znak" width="102" align="center"><strong style="margin-top: 5px">F-9a</strong></td><td class="znak" width="102" align="center"><strong style="margin-top: 5px">F-9b</strong></td><td class="znak" width="102" align="center"><strong style="margin-top: 5px">F-9c</strong></td><td class="znak" width="102" align="center"><strong style="margin-top: 5px">F-9d</strong></td><td class="znak" width="102" align="center"><strong style="margin-top: 5px">F-9e</strong></td><td class="znak" width="60" align="center"><strong style="margin-top: 5px">F-9g</strong></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570" height="14"><tbody><tr><td width="20" height="14"><img src="images/stories/pozostale/znacznik.png" border="0" /></td><td width="550" height="14"><p class="t1"><strong>odmiany znaku F-8 ("objazd...") oraz tablica informacyjna o inwestycji drogowej</strong></p></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570" height="180"><tbody><tr><td rowspan="2" width="110" height="180" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_08a.png" border="0" /></td><td rowspan="2" width="150" height="180" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_08b.png" border="0" /></td><td width="150" height="145" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_08c.png" border="0" /></td><td rowspan="2" width="160" height="180" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_08e.png" border="0" /></td></tr><tr><td width="150" height="35" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_08d.png" border="0" /></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td width="570" height="440" align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/objazd.jpg" border="0" onmouseover="this.src='images/stories/znaki_uzupelniajace/objazd_1.jpg';" onmouseout="this.src='images/stories/znaki_uzupelniajace/objazd.jpg';" /></td></tr><tr><td><p align="justify"><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="15" height="1" />Organizacja objazdu ulicami niewielkiej miejscowości. Na pierwszy "rzut" oka wszystko w porządku. Razi może trochę ilość znaków, gdyż na kilkudziesięciu metrach jest ich aż osiem: dwa <img src="images/stories/pozostale/d-1.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>D-1</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_informacyjne/d_01.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,87,HEIGHT,86, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" />, <img src="images/stories/pozostale/r-1.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>R-1</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_dodatkowe/r_1.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,88,HEIGHT,88, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" /> ,<img src="images/stories/pozostale/r-3.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>R-3</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_dodatkowe/r_3.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,172,HEIGHT,88, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" />, <img src="images/stories/pozostale/f-9.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>F-9</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,108,HEIGHT,40, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" />, <img src="images/stories/pozostale/d-6.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>D-6</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_informacyjne/d_06.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,87,HEIGHT,86, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" />, <img src="images/stories/pozostale/c-2.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>C-2</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_nakazu/c_02.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,89,HEIGHT,88, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" />, <img src="images/stories/pozostale/c-1.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>C-1</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_nakazu/c_01.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,89,HEIGHT,88, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" />, a na dodatek przypominający znak szyld <img src="images/stories/pozostale/l.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>szyld</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/oznakowanie/nauka.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,70,HEIGHT,70, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" />oraz żółta<img src="images/stories/pozostale/tablica.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>tablica inwestycji</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_uzupelniajace/f_08e.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,150,HEIGHT,180, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" /> informacyjna o prowadzonej inwestycji.<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="15" height="1" />Jaki jest więc powód, że część kierowców zamiast kierować się oznakowaniem- jedzie zgodnie z kierunkiem czarnej strzałki i w konsekwencji wjeżdża w ulicę jednokierunkową ? Na nieszczęście "pod prąd"... <br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="15" height="1" />Jeśli podczas monitoringu sytuacji drogowej zostały zaobserwowane pomyłki kierowców, trzeba coś zmienić w oznakowaniu. Najlepiej według poniższej receptury: <br />1.Niepotrzebnie zostały zamontowane dwa znaki dotyczące nakazu skrętu w prawo. Wystarczy tylko jeden.<br />2.W miejscu zbędnego znaku C-1- bardziej potrzebny jest znak prowadzący na drodze objazdowej F-9<br />3.Na drodze jednokierunkowej w miejscu tablicy "L" winien się znaleźć konieczny tutaj znak B-2<br />4.W związku ze zmienionymi warunkami drogowymi (wzrost natężenia ruchu) oraz z uwagi na bardzo krótki odcinek drogi- mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych, na czas trwania objazdu należy zlikwidować znak D-6 "przejście dla pieszych".<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="20" height="20" />Oznakowanie pokazanego na zdjęciu odcinka drogi wymaga także korekty innego rodzaju.<br />Mianowicie:<br />zgodnie z obowiązującymi przepisami- "do umieszczenia znaków turystyki rowerowej na drogach publicznych dopuszcza się wykorzystywanie konstrukcji wsporczych istniejących znaków, pod warunkiem, że nie spowoduje to błędnego odczytywania istniejących znaków drogowych. Natomiast <strong>nie należy umieszczać tych znaków pod znakami określającymi pierwszeństwo na skrzyżowaniu</strong> oraz pod znakami kategorii zakazu i nakazu."<br />Wynika stąd, że znaki <strong>R-1</strong> i <strong>R-3</strong> muszą zostać usunięte ze słupka na którym zamontowano znak <strong>D-1</strong></p></td></tr></tbody></table><img src="images/stories/pozostale/linia_1.png" border="0" vspace="5" /> <img src="images/stories/pozostale/linia_1.png" border="0" vspace="3" /> <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_01.png" border="0" onmouseover="overlib('informuje o czynnym przejściu granicz- nym',CAPTION,'<center><B>F-1</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_02.png" border="0" onmouseover="overlib('informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty',CAPTION,'<center><B>F-2</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_02a.png" border="0" onmouseover="overlib('informuje o miejscu przekroczenia gra- nicy Rzeczypospolitej Polskiej',CAPTION,'<center><B>F-2a</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_03.png" border="0" onmouseover="overlib('granica obszaru administracyjnego z napisami województwo, powiat lub gmina i umieszczonymi nazwami infor- muje o wjeździe odpowiednio na ob- szar województwa, powiatu i gminy, powiatu i gminy albo gminy',CAPTION,'<center><B>F-3</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td></tr><tr><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-1<br /></strong>przejście graniczne</td><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-2<br /></strong>przekraczanie granicy zabronione</td><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-2a<br /></strong>granica państwa</td><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-3<br /></strong>granica obszaru administracyjnego<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="3" height="3" /></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_05.png" border="0" onmouseover="overlib('uprzedza o znaku zakazu umieszczo- nym na drodze w odległości wskazanej na znaku',CAPTION,'<center><B>F-5</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_06.png" border="0" onmouseover="overlib('uprzedza o wskazanym na nim odpo- wiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżo- waniem na wskazanej drodze',CAPTION,'<center><B>F-6</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_07a.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione',CAPTION,'<center><B>F-7</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_08.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zaka- zujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojaz- dów wskazanych na znaku zakazu',CAPTION,'<center><B>F-8</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_12.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu',CAPTION,'<center> <B>F-12</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td></tr><tr><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-5<br /></strong>uprzedzenie o zakazie</td><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-6<br /></strong>znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem</td><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-7<br /></strong>sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo</td><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-8<br /></strong>objazd w związku z zamknięciem drogi</td><td class="znak" align="center" valign="top"><strong>F-12<br /></strong>znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="3" height="3" /></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td width="33%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_04.png" border="0" onmouseover="overlib('podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga',CAPTION,'<center> <B>F-4</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="33%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09a.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe',CAPTION,'<center> <B>F-9</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="34%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_10.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pa- sów ruchu. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawra- canie, chyba że jest to zabronione zna- kiem B-23 lub ruch jest kierowany sy- gnalizatorem S-3',CAPTION,'<center> <B>F-10</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="34%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_11.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.<br /> Umieszczona na znaku strzałka ze- zwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnaliza- torem S-3',CAPTION,'<center> <B>F-11</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td></tr><tr><td class="znak" width="33%" align="center" valign="top"><strong>F-4<br /></strong>nazwa rzeki</td><td class="znak" width="33%" align="center" valign="top"><strong>F-9<br /></strong>znak prowadzący na drodze objazdowej</td><td class="znak" width="34%" align="center" valign="top"><strong>F-10<br /></strong>kierunki na pasach ruchu</td><td class="znak" width="34%" align="center" valign="top"><strong>F-11<br /></strong>kierunki na pasie ruchu<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="3" height="3" /></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td width="33%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_13.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu',CAPTION,'<center> <B>F-13</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="33%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_15.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach',CAPTION,'<center> <B>F-15</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="34%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_16.png" border="0" onmouseover="overlib('uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku',CAPTION,'<center> <B>F-16</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="34%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_17.png" border="0" onmouseover="overlib('uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku',CAPTION,'<center> <B>F-17</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td></tr><tr><td class="znak" width="33%" align="center" valign="top"><strong>F-13<br /></strong>przejazd tranzytowy</td><td class="znak" width="33%" align="center" valign="top"><strong>F-15<br /></strong>niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="3" height="3" /></td><td class="znak" width="34%" align="center" valign="top"><strong>F-16<br /></strong>koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej</td><td class="znak" width="34%" align="center" valign="top"><strong>F-17<br /></strong>koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej</td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td width="33%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_18.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje lewy pas ruchu przeznaczo- ny tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym',CAPTION,'<center><B>F-18</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="34%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_19.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku',CAPTION,'<center> <B>F-19</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd();" /></td><td width="34%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_20.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje drogę lub jej część przezna- czoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. <br /> Zamiast symbolu pojazdu o dopusz- czalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach, odpowiednio do sposobu przeznacze- nia drogi lub jej części',CAPTION,'<center><B>F-20</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td></tr><tr><td class="znak" width="33%" align="center" valign="top"><strong>F-18<br /></strong>przeciwny kierunek dla określonych pojazdów<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="3" height="3" /></td><td class="znak" width="34%" align="center" valign="top"><strong>F-19<br /></strong>pas ruchu dla określonych pojazdów</td><td class="znak" width="34%" align="center" valign="top"><strong>F-20<br /></strong>część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów</td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td width="20%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_14a.png" border="0" onmouseover="overlib('informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)',CAPTION,'<center><B>F-14a</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="20%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_14b.png" border="0" onmouseover="overlib('informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)',CAPTION,'<center><B>F-14b</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="20%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_14c.png" border="0" onmouseover="overlib('informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)',CAPTION,'<center> <B>F-14c</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="20%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_21a.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu',CAPTION,'<center> <B>F-21</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td><td width="20%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_22.png" border="0" onmouseover="overlib('wskazuje pas ruchu, na którym jest za- broniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu',CAPTION,'<center> <B>F-22</B></center>', FGCLASS, 'fgClass', BGCLASS, 'bgClass', WIDTH, 200,CAPTIONFONTCLASS, 'capfontClass', TEXTFONTCLASS, 'fontClass')" onmouseout="nd ();" /></td></tr><tr><td class="znak" width="20%" align="center" valign="top"><strong>F-14a<br /></strong>tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania</td><td class="znak" width="20%" align="center" valign="top"><strong>F-14b<br /></strong>tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania</td><td class="znak" width="20%" align="center" valign="top"><strong>F-14c<br /></strong>tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="3" height="3" /></td><td class="znak" width="20%" align="center" valign="top"><strong>F-21<br /></strong>ruch skierowany na sąsiednią jezdnię</td><td class="znak" width="20%" align="center" valign="top"><strong>F-22<br /></strong>ograniczenia na pasie ruchu</td></tr></tbody></table><img src="images/stories/pozostale/linia_1.png" border="0" /> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570" style="height: 23px"><tbody><tr><td style="width: 30px; height: 23px"><img src="images/stories/pozostale/i.png" border="0" /></td><td style="width: 540px; height: 23px"><p class="t2"><em>przykłady:</em></p></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570" height="14"><tbody><tr><td width="20" height="14"><img src="images/stories/pozostale/znacznik.png" border="0" /></td><td width="550" height="14"><p class="t1"><strong>odmiany znaku F-32 ("sposób jazdy w związku z zakazem skręcania")</strong></p></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="2" width="570"><tbody><tr><td class="znak" colspan="4" align="center" style="letter-spacing: 3px">dla znaku <strong>B-21</strong>("zakaz skrętu w lewo")</td><td class="znak" colspan="2" align="center">dla znaku <strong>B-22</strong>("zakaz skrętu w prawo")</td></tr><tr><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_07a.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_07b.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_07c.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_07d.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_07e.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_07f.png" border="0" /></td></tr><tr><td class="znak" align="center"><strong>F-7a</strong></td><td class="znak" align="center"><strong>F-7b</strong></td><td class="znak" align="center"><strong>F-7c</strong></td><td class="znak" align="center"><strong>F-7d</strong></td><td class="znak" align="center"><strong>F-7e</strong></td><td class="znak" align="center"><strong>F-7f</strong></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570" height="14"><tbody><tr><td width="20" height="14"><img src="images/stories/pozostale/znacznik.png" border="0" /></td><td width="550" height="14"><p class="t1"><strong>odmiany znaku F-21 i F-22 ("ruch skierowany..." i "ograniczenia...")</strong></p></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="2" width="570"><tbody><tr><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_21a.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_21b.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_21c.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_22.png" border="0" /></td><td align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_21d.png" border="0" /></td></tr><tr><td class="znak" align="center"><strong>F-21a</strong></td><td class="znak" align="center"><strong>F-21b</strong> </td><td class="znak" align="center"><strong>F-21c</strong> </td><td class="znak" align="center"><strong>F-22a</strong> </td><td class="znak" align="center"><strong>F-22b</strong></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570" height="14"><tbody><tr><td width="20" height="14"><img src="images/stories/pozostale/znacznik.png" border="0" /></td><td width="550" height="14"><p class="t1"><strong>odmiany znaku F-9 ("znak prowadzący na drodze objazdowej")</strong></p></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td width="102" align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09b.png" border="0" /></td><td width="102" align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09c.png" border="0" /></td><td width="102" align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09d.png" border="0" /></td><td width="102" align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09e.png" border="0" /></td><td width="102" align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09f.png" border="0" /></td><td width="60" align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09g.png" border="0" /></td></tr><tr><td class="znak" width="102" align="center"><strong style="margin-top: 5px">F-9a</strong></td><td class="znak" width="102" align="center"><strong style="margin-top: 5px">F-9b</strong></td><td class="znak" width="102" align="center"><strong style="margin-top: 5px">F-9c</strong></td><td class="znak" width="102" align="center"><strong style="margin-top: 5px">F-9d</strong></td><td class="znak" width="102" align="center"><strong style="margin-top: 5px">F-9e</strong></td><td class="znak" width="60" align="center"><strong style="margin-top: 5px">F-9g</strong></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570" height="14"><tbody><tr><td width="20" height="14"><img src="images/stories/pozostale/znacznik.png" border="0" /></td><td width="550" height="14"><p class="t1"><strong>odmiany znaku F-8 ("objazd...") oraz tablica informacyjna o inwestycji drogowej</strong></p></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570" height="180"><tbody><tr><td rowspan="2" width="110" height="180" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_08a.png" border="0" /></td><td rowspan="2" width="150" height="180" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_08b.png" border="0" /></td><td width="150" height="145" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_08c.png" border="0" /></td><td rowspan="2" width="160" height="180" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_08e.png" border="0" /></td></tr><tr><td width="150" height="35" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/f_08d.png" border="0" /></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570"><tbody><tr><td width="570" height="440" align="center"><img src="images/stories/znaki_uzupelniajace/objazd.jpg" border="0" onmouseover="this.src='images/stories/znaki_uzupelniajace/objazd_1.jpg';" onmouseout="this.src='images/stories/znaki_uzupelniajace/objazd.jpg';" /></td></tr><tr><td><p align="justify"><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="15" height="1" />Organizacja objazdu ulicami niewielkiej miejscowości. Na pierwszy "rzut" oka wszystko w porządku. Razi może trochę ilość znaków, gdyż na kilkudziesięciu metrach jest ich aż osiem: dwa <img src="images/stories/pozostale/d-1.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>D-1</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_informacyjne/d_01.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,87,HEIGHT,86, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" />, <img src="images/stories/pozostale/r-1.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>R-1</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_dodatkowe/r_1.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,88,HEIGHT,88, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" /> ,<img src="images/stories/pozostale/r-3.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>R-3</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_dodatkowe/r_3.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,172,HEIGHT,88, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" />, <img src="images/stories/pozostale/f-9.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>F-9</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_uzupelniajace/f_09.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,108,HEIGHT,40, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" />, <img src="images/stories/pozostale/d-6.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>D-6</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_informacyjne/d_06.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,87,HEIGHT,86, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" />, <img src="images/stories/pozostale/c-2.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>C-2</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_nakazu/c_02.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,89,HEIGHT,88, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" />, <img src="images/stories/pozostale/c-1.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>C-1</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_nakazu/c_01.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,89,HEIGHT,88, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" />, a na dodatek przypominający znak szyld <img src="images/stories/pozostale/l.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>szyld</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/oznakowanie/nauka.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,70,HEIGHT,70, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" />oraz żółta<img src="images/stories/pozostale/tablica.png" border="0" onmouseover="overlib('',CAPTION,'<center>tablica inwestycji</center> ' ,FGBACKGROUND, 'images/stories/znaki_uzupelniajace/f_08e.png',TEXTFONT,'Verdana', WIDTH,150,HEIGHT,180, TEXTCOLOR, '#003366', CAPTIONFONTCLASS,'capfontClass', BORDER, 1, BGCLASS, 'bgClass',TEXTSIZE, '10px' , CAPICON, '', ABOVE)" onmouseout="nd();" /> informacyjna o prowadzonej inwestycji.<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="15" height="1" />Jaki jest więc powód, że część kierowców zamiast kierować się oznakowaniem- jedzie zgodnie z kierunkiem czarnej strzałki i w konsekwencji wjeżdża w ulicę jednokierunkową ? Na nieszczęście "pod prąd"... <br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="15" height="1" />Jeśli podczas monitoringu sytuacji drogowej zostały zaobserwowane pomyłki kierowców, trzeba coś zmienić w oznakowaniu. Najlepiej według poniższej receptury: <br />1.Niepotrzebnie zostały zamontowane dwa znaki dotyczące nakazu skrętu w prawo. Wystarczy tylko jeden.<br />2.W miejscu zbędnego znaku C-1- bardziej potrzebny jest znak prowadzący na drodze objazdowej F-9<br />3.Na drodze jednokierunkowej w miejscu tablicy "L" winien się znaleźć konieczny tutaj znak B-2<br />4.W związku ze zmienionymi warunkami drogowymi (wzrost natężenia ruchu) oraz z uwagi na bardzo krótki odcinek drogi- mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych, na czas trwania objazdu należy zlikwidować znak D-6 "przejście dla pieszych".<br /><img src="images/stories/pozostale/przezroczysty.gif" border="0" width="20" height="20" />Oznakowanie pokazanego na zdjęciu odcinka drogi wymaga także korekty innego rodzaju.<br />Mianowicie:<br />zgodnie z obowiązującymi przepisami- "do umieszczenia znaków turystyki rowerowej na drogach publicznych dopuszcza się wykorzystywanie konstrukcji wsporczych istniejących znaków, pod warunkiem, że nie spowoduje to błędnego odczytywania istniejących znaków drogowych. Natomiast <strong>nie należy umieszczać tych znaków pod znakami określającymi pierwszeństwo na skrzyżowaniu</strong> oraz pod znakami kategorii zakazu i nakazu."<br />Wynika stąd, że znaki <strong>R-1</strong> i <strong>R-3</strong> muszą zostać usunięte ze słupka na którym zamontowano znak <strong>D-1</strong></p></td></tr></tbody></table><img src="images/stories/pozostale/linia_1.png" border="0" vspace="5" />